USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z  3.  ZASEDÁNÍ  DNE  2. 3.2007

 

 

 

č. 01/03/2007

Zastupitelstvo obce schvaluje novou cenu pro nákup a prodej pozemků v obci 50,- Kč/m2. Dále ZO schvaluje ceny za nájem obecní půdy : pro zemědělské účely 1000,- Kč/m2/rok

                                             pro nezemědělské účely (ostatní plochy) 1,- Kč/m2/rok

                                             veřejné prostranství (komunikace) 10,- Kč/m2/týden    

V odůvodněných případech může být nájemné sníženo nebo prominuto – rozhodne Rada obce.

 

č. 02/03/2007

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 2322/2 manželům Šánkovým před jejich domem za cenu 50,- Kč/m2. Žadatel na své náklady připraví geometrický plán a kupní smlouvu.

Hlasování :

 

č. 03/03/2007

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje domu č.p. 106 se zastavěným pozemkem o výměře 65m2 za cenu 14.000,- Kč. Podmínkou pro prodej je, že bude do 30.6.2007 provedeno zajištění a oprava střechy a obec bude mít předkupní právo.

 

č. 04/03/2007

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem 16 m2 plochy pro stánek s občerstvením pro paní Libuši Masařovou na l rok s tím, že budou z č. 139 obci zaplaceny pohledávky.

 

č. 05/03/2007

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu o převodu čtyř křížů z Římskokatolické farnosti na obec.

 

č. 06/03/2007

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o vnitřním kontrolním systému obce Poteč.

 

č. 07/03/2007

Zastupitelstvo obce schvaluje dle § 44 písm. a) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 5 ÚPN obce Poteč v následujícím rozsahu :

-         změna funkčního využití území z plochy remízků, náletové zeleně a zahrad, záhumenků a soukromé zeleně na sportovní plochu, části p.č. 651/1,668/1 a 2348/4 k.ú. Poteč

-         změna funkčního využití lokality B-2 z výhledové plochy smíšeného bydlení a občanské vybavenosti na plochu obytné zástavby a občanské vybavenosti

 

 

 

č. 08/03/2007

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby starosta Josef Mana zastupoval obec ve spolupráci s pořizovatelem ve věci územního plánování.

 

č. 09/03/2007

Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření Zlínského kraje, které vyhovělo žádosti zastupitelstva obce Poteč, aby  silnice I/57 přes obec Poteč vedla  ve stávající trase,  ale v územním plánu Zlínského kraje přeložka zatím zůstane.

 

č. 10/03/2007

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření MŠ v roce 2006 a schvaluje rozpočet MŠ na rok 2007 ve výši 1.370.000,- Kč, výsledek hospodaření bude celý převeden do rezervního fondu MŠ.

 

č. 11/03/2007

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozbor hospodaření obce za rok 2006.

 

č. 12/03/2007

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Poteč na rok 2007 ve výši 8.154.000,- Kč.

 

č. 13/03/2007

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce do roku 2012.