USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z  5.  ZASEDÁNÍ  DNE  29.6.2007

 

č. 01/05/2007

ZO schvaluje závěrečný účet obce Poteč za rok 2006 a bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 bez výhrad. Zisk MŠ Poteč ve výši 3.510 Kč bude ponechán v rozpočtu Mateřské školy Poteč.

 

č. 02/05/2007

ZO Poteč schvaluje dle § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 5 ÚPN SÚ Poteč a žádá pořizovatele dle § 50 odst. 1 stavebního zákona o pořízení zpracování návrhu změny č. 5 ÚPN SÚ Poteč.

 

č. 03/05/2007

ZO Poteč schvaluje dle § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 6 ÚPN SÚ Poteč, jejíž obsahem je změna funkčního využití pozemku č. 2268 k.ú. Poteč z plochy zahrad, sadů, záhumenků a soukromé zeleně na plochu bydlení v RD.

 

č. 04/05/2007

ZO schvaluje Program obnovy obce Poteč – program zastupitelstva na r. 2006 -2010.

 

č. 05/05/2007

ZO odkládá zavedení školného v MŠ Poteč s tím, že ředitelka musí přednostně přijímat děti s trvalým pobytem v Poteči.

 

č. 06/05/2007

ZO schvaluje pro uvolnění členy zastupitelstva obce a zaměstnance obce zřídit sociální fond, do kterého bude obec přispívat 2% z hrubých mezd.

 

č. 07/05/2007

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2007, kdy celkové příjmy i výdaje se zvyšují o 86 tis. Kč.

 

č. 08/05/2007

ZO bere na vědomí informace o přípravě a průběhu stavebních prací v obci Poteč.

 

č. 09/05/2007

ZO schvaluje uvolnění rezerv ve výši 600.000,- Kč z Peněžního trhu KB.

 

č. 10/05/2007

ZO schvaluje vybavit dětské hřiště v Poteči novými prvky do výše 50.000,- Kč.