USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE   POTEC   Z   6.   ZASEDÁNÍ   DNE   12.10.2007

 

č. 01/06/2007

ZO odkládá záměr prodeje části obecního pozemku PK 972 a 973/1 (naproti farmy) o výměře asi 2000 m2 k podnikatelským účelům

 

č.  02/06/2007

ZO schvaluje nové nájemní smlouvy na pronájem obecních pozemků v honech pro zemědělce.

 

č. 03/06/2007

ZO schvaluje, aby provozovatelem vodovodu v Sudkovci byla Zlínská vodárenská a.s.

 

č. 04/06/2007

Zastupitelstvo obce Poteč, příslušně dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 185 odst. 4 stavebního zákona vydává změny č. 4 ÚPN SÚ Poteč.

 

č. 05/06/2007

Zastupitelstvo obce Poteč schvaluje dle § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 6 ÚPN SÚ Poteč a žádá pořizovatele dle § 50 odst. 1 stavebního zákona o pořízení zpracování návrhu změny č. 6 ÚPN SÚ Poteč.

 

č. 06/06/2007

ZO schvaluje, že obec povolí výstavbu nového rodinného domu pouze za předpokladu, že bude zajištěn přístup po veřejné komunikaci.

 

č. 07/06/2007

ZO schvaluje pořízení projektové  dokumentace k územnímu řízení na stavbu kanalizace za 227 tis. Kč.

 

č. 08/06/2007

ZO schvaluje, aby se připravilo rozpočtové provizorium na leden a únor 2008.  

 

č. 09/06/2007

ZO schvaluje, aby se v l. čtvrtletí 2008, pokud bude výhodný kurz, převedly finanční prostředky obce z Dluhopisového fondu na Peněžní trh.

 

č. 10/06/2007

ZO schvaluje, aby obec vstoupila do Sdružení místních samospráv.

 

č. 11/06/2007

ZO schvaluje, aby obec koupila 20 svatováclavských dukátů, které použije jako dar pro hosty.