USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  7.  ZASEDÁNÍ

DNE  14. PROSINCE  2007

 

 

č. 01/07/2007

ZO  schvaluje záměr odkoupení pozemků o výměře 2.809 m2 pro stavbu víceúčelového hřiště u hřiště

 

č. 02/07/2007

ZO schvaluje záměr prodat zbytek obecního pozemku naproti farmy panu Radimu Jurčagovi.

 

č. 03/07/2007

 

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2, kdy příjmy i výdaje rozpočtu se zvyšují o 894 tis. Kč, podrobné členění na položky schválí rada obce.

 

č. 04/07/2007

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2008 , kdy příjmy i výdaje jsou ve výši 950 tis. korun.

 

č. 05/07/2007

 

ZO bere na vědomí organizaci odpadového hospodářství v naší obci

 

 

V Poteči dne 18.12.2007