USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE 19. PROSINCE 2008

 

 

č. 01/12/2008

 

ZO souhlasí, aby připravovaná výměna pozemků byla provedena tak, že za obecní pozemky PK 2308/1 – 1550 m2 a 2309/2 1593 m2  bude vyměněn pozemek pod komunikací Svážnice o výměře 1992 m2.

 

č. 02/12/2008

 

ZO schvaluje nákup čtyř parcel od paní Janotové celkem o výměře 2079 m2 . Cena 5,- Kč/m2.

 

č. 03/12/2008

 

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3, kdy příjmy i výdaje zůstávají ve stejné výši. Změny jsou pouze mezi kapitolami a mezi položkami.

 

č. 04/12/2008

 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2009, kdy příjmy i výdaje jsou ve výši 1,280 tis. Kč.

 

č. 05/12/2008

 

ZO souhlasí s návrhem Rady. Peněžní trh Plus se zruší a prostředky z něho se přesunou do Peněžního trhu. Ve Spořitelně se zruší Sporoinvest a peníze se převedou na běžný účet. Dále zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce, aby sledovala vývoj na podílovém trhu a rychle rozhodla, kdy peníze převést na účet.

 

č. 06/12/2008

 

ZO schvaluje úhradu vlastníkům pozemků za uložený vodovod ve výši 50,- Kč za 1 m uloženého potrubí při podpisu smlouvy o věcném břemenu

 

č. 07/12/2008

 

ZO schvaluje zrušení sdružení Zlínsko-likvidace odpadních vod.