USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE  6. února 2009

 

č. 01/13/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vyměnit dva obecní pozemky p.č. 2280/2 a 2279/2 za pozemek pana Unara p.č. 2300/9 pod komunikací  „Svážnice“.

č. 02/13/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene na obecních pozemcích p.č. 289/2 a 322 v Sudkovci pro umístění elektrického vedení a transformátoru pro E.ON bezplatně.

č. 03/13/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“ k typovému projektu – Czech POINT – v rámci Integrovaného operačního programu „E - Government v obcích  Czech POINT“, prioritní osa 2 – zavádění ICT v územní veřejné správě.

č.04/13/2009

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření MŠ v roce 2008 a schvaluje, aby hospodářský výsledek ve výši 13825,80 Kč byl převeden do rezervního fondu MŠ.

č.05/13/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet MŠ Poteč na rok 2009 ve výši 1.338 tisíc korun.

č. 06/13/2009

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozbor hospodaření obce za rok 2008 bez připomínek.

č. 07/13/2009

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích a vrátí se k této otázce na příštím zasedání zastupitelstva.

č. 08/13/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby byly rezervy obce z běžného účtu převedeny do Peněžního trhu u Komerční banky.

č. 09/13/2009

a)  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace na projekt oprava komunikací  u Kaššů a u Polanských a zavazuje se, že náklady dofinancuje.

b) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace na projekt stavba kanalizace Poteč – 1. část a náklady dofinancuje

č. 10/13/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2009 – 2012.

č.11/13/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Poteč na rok 2009 ve výši 9.033 tisíc korun.