USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE  12. ČERVNA  2009

 

 

č. 01/14/2009

ZO odkládá výměnu pozemků pod komunikací „Svážnice“ s panem Unarem.

 

č. 02/14/2009

ZO schvaluje vypracování geometrického plánu v celé ulici ke staré škole.Po vypracování GP se bude pokračovat ve vykupování a prodeji pozemků.

 

č. 03/14/2009

Zastupitelstvo obce Poteč schvaluje dle § 6 odst. 5 písm. a) a dle § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení nového územního plánu obce Poteč.

 

č. 04/14/2009

ZO rozhodlo, že požadavek pana Pavla Juřice na změnu územního plánu u p.č. 1200/1 bude zapracován až do nového Územního plánu.

 

č. 05/14/2009

ZO schvaluje závěrečný účet obce Poteč za rok 2008 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Součástí Závěrečného účtu je Rozbor hospodaření obce Poteč za rok 2008, Hodnotící zpráva, Výkaz zisku a ztráty – příspěvkové organizace MŠ za rok 2008, Výkaz Fin 2-12 M – výkaz plnění rozpočtu obce Poteč za rok 2008, Rozvaha, Přezkoumání hospodaření obce Poteč za rok 2008 bez výhrad. Zisk MŠ Poteč ve výši 13.825,80 Kč bude ponechán v rozpočtu Mateřské školy Poteč v rezervním fondu.

 

č. 06/14/2009

ZO schvaluje, aby obec zaplatila práce řemeslníků, kteří pracovali na kapličce a případný přebytek peněz potom převést farnosti.

 

č. 07/14/2009

ZO schvaluje, aby se letos opravil chodník ke vlakové zastávce s původní dlažbou.

 

č. 08/14/2009

ZO bere na vědomí aktuality a informace o výstavbě v obci.