USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE  6. 11. 2009

 

 

č. 01/16/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu části obecních pozemků PK 3256 o výměře 33 m2 za pozemky pod komunikací 6b – „Ke staré škole“ dle geometrického plánu. Doplatek 50,- Kč/m2.

 

č. 02/16/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků pod komunikací Výpusta dle geometrického plánu za cenu 50,- Kč/m2.

 

č. 03/16/2009

Zastupitelstvo obce Poteč konstatuje ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č.5  a č.6 ÚPN SÚ Poteč není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky orgánů a stanoviskem krajského úřadu.

Zastupitelstvo obce Poteč vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpis, ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změny č.5 a č.6 ÚPN SÚ Poteč.

 

č. 04/16/2009

Zastupitelstvo obce Poteč vyhodnotilo připomínku paní Drahomíry Lukášové tak, že bude ve věcech vymezování ploch veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření postupovat dle platných právních předpisů a bude využíváno pouze v krajních situacích. 

Zastupitelstvo obce Poteč souhlasí s vyhodnocením připomínky Miroslava a Ludmily Juřicových tak jak je uvedeno pod bodem Q) projednávaného zadání Územního planu Poteč.

Část p.č.684/3 bude navrhována jako plocha „Smíšená výrobní“ ( zahrnuje pozemky staveb pro bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech), a část p.č. 684/3 a p.č.684/6 bude navrhována jako plocha „Výroby a skladování.“

 

č. 05/16/2009

Zastupitelstvo obce Poteč schvaluje dle § 6 odst. 5 písm.b) a dle § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

zadání Územního plánu Poteče a žádá pořizovatele dle § 50 odst. 1 stavebního zákona

o pořízení zpracování návrhu Územního plánu Poteč.

 

č. 06/16/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2, kdy příjmy i výdaje se zvyšují o 700 tisíc korun.

 

č. 07/16/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje  úpravu vodovodu v Záhumení.

 

č. 08/16/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření plynovodu v Sudkovci v délce asi 80 m.

 

 

č. 09/16/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření smlouvy s E.ON na rok 2011 – snížení standardní ceny za veřejné osvětlení.

 

č. 10/16/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu rozpočtového provizoria na leden a únor 2010.