USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE  5. ÚNORA 2010

 

 

č. 01/18/2010

 ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. O/0190/2010/DO se Zlínských krajem o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na rok 2010.

 

 

č. 02/18/2010

 ZO bere zprávu o činnosti MŠ Poteč za rok 2009 na vědomí bez připomínek

 

č. 03/18/2010

 ZO schvaluje rozpočet MŠ Poteč na rok 2010 ve výši 1.478 tisíc. Zisk z hospodaření r.2009 ponechává v rezervním fondu MŠ.

 

č. 04/18/2010

 ZO bere zprávu o hospodaření obce za rok 2009 na vědomí.

 

č. 05/18/2010

 ZO souhlasí s provedením zateplení a opravy budovy MŠ a OÚ Poteč a zavazuje se dofinancovat tyto opravy z rozpočtu obce.

 

č. 06/18/2010

 ZO schvaluje projekt Oprava místních komunikací v programu obnovy venkova a zavazuje se dofinancovat stavbu z rozpočtu obce.

 

č. 07/18/2010

 ZO schvaluje upravený návrh rozpočtu obce na rok 2010 v celkové výši 10.400 tisíc.

 

č. 08/18/2010

 ZO schvaluje rozpočtový výhled do roku 2013 v navržené podobě.