USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE  POTEČ  ZE  DNE 4.ČERVNA 2010

 

 

 

č. 01/19/2010

ZO schvaluje záměr koupit od p. Pavla Masaře dva lesní pozemky p.č. 1806/14 a p.č. 1806/15.

 

č. 02/19/2010

a)      ZO schvaluje záměr výměny obecních pozemků p.č. 1406/2 a 1412/4 za pozemky pana J. Machaly p.č. 1511/1, 1529/1 a 1529/2 – tj. návrat před rok 2002

b)      ZO neschvaluje těžbu dřeva na obecním pozemku

 

č. 03/19/2010

ZO schvaluje dohodu o partnerství k projektu „Technologické centrum ORP Valašské Klobouky a e-Governmentové služby ve správním území ORP“ a pověřuje starostu, aby dohodu podepsal.

 

č. 04/19/2010

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Zlínského kraje  na rekonstrukci MŠ a OÚ a pověřuje starostu, aby smlouvu podepsal.

 

č 05/19/2010

ZO schvaluje úpravu Statusu sociálního fondu – úroky budou příjmem fondu a náklady na vedení účtu budou výdajem fondu.

 

č. 06/19/2010

ZO schvaluje závěrečný účet obce Poteč za rok 2009 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Součástí Závěrečného účtu je Rozbor hospodaření obce Poteč za rok 2009, Hodnotící zpráva, Výkaz zisku a ztráty – příspěvkové organizace MŠ za rok 2009, Výkaz Fin 2-12 M – výkaz plnění rozpočtu obce Poteč za rok 2009, Rozvaha, Přezkoumání hospodaření obce Poteč za rok 2009 bez výhrad. Zisk MŠ Poteč ve výši 43,81 Kč bude ponechán v rozpočtu Mateřské školy Poteč v rezervním fondu.

 

č .07/19/2010

ZO schvaluje pro Sportovce další dotaci ve výši 30 tisíc korun a  částka na zábrana u hřiště zůstává také v rozpočtu.

 

 

V Poteči dne 9.6.2010

 

Starosta                      Josef Mana                             ………………………………….

 

Ověřovatelé                Anna Masařová                      ………………………………….

 

                                   Ludmila Slánská                    ………………………………….

 

Zaspsala                      Helena Cigánková                  ………………………………….