USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE  16.7.2010

 

 

č. 01/20/2010:

ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na obecní pozemek p.č. 2322/2 pro přípojku NN k domu č.p. 268.

 

č. 02/20/2010

ZO neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku st. 332/2 zastavěného garáží, ale o tomto bude jednat až v kompletu, až bude zaměřena celá cesta v této lokalitě.

 

č. 03/20/2010

ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku st. 67/3 o výměře 37 m2 zastavěného domem Martina a Marie Krahulíkových za cenu 50,- Kč/m2.

 

č. 04/20/2010

ZO schvaluje odkupování pozemků pod komunikacemi v celé obci i pod cestou na Královec p.č. 2300/9 za cenu 50,-Kč/m2.

 

č. 05/20/2010

ZO schvaluje dle § 68, odst. 2, zákona č. 128/200 Sb.,  o obcích, že na příští volební období 2010-2014 se bude v naší obci volit 15 členů zastupitelstva obce.

 

č. 06/20/2010

ZO schvaluje opětovně paní Annu Beňovou jako přísedícího soudce Okresního soudu ve Zlíně.

 

č. 07/20/2010

ZO bere na vědomí informace o hospodaření obce za 1. pololetí 2010.

 

č. 08/20/2010

ZO bere na vědomí náklady na opravu budovy Mateřské školy a schvaluje vícepráce – měď, parapety, žaluzie. Strop se snižovat nebude.

 

č. 09/20/2010

ZO schvaluje přípravné práce na provizorní opravu cesty za humny, další rozhodnutí nechává na Radě.

 

č. 10/20/2010

ZO bere na vědomí přípravné práce na novém územním plánu obce Poteč.

 

 

V Poteči dne 21.7.2010