USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE 27.5.2011

 

č. 01/04/2011

ZO schvaluje prodej obecního pozemku stavební parcela č. 67/3 o výměře 37 m2 pod domem č.p. 41 za cenu 50,- Kč/m2

 

č. 02/04/2011

ZO schvaluje výměnu obecního pozemku p.č. 1406/2 – orná půda o výměře 3394 m2 a lesního pozemku p.č. 1412/4 o výměře 210 m2 za pozemky Jaromíra Machly p.č. 1511/1, 1529/1 a 1529/2 o celkové výměře 3686 m2 (výměna zpět)

 

č. 03/04/2011

ZO schvaluje výměnu obecního pozemku p.č. 444/2 o výměře 21 m2 za pozemek p.č. 2347/77 o výměře 26 m2

 

č. 04/04/2011

ZO schvaluje záměr výměny části obecního pozemku p.č. 2347/3 o výměře asi 120 m2 za pozemky p.č. 191/17, 2347/59 a 652/2 o výměře celkem 152 m2

 

č. 05/04/2011

ZO schvaluje záměr odkoupit nabídnuté pozemky p.č. 721o výměře 3099 m2 a lesní pozemek p.č. 738/24 o výměře 7020 m2. O koupi ZO rozhodne na příštím zasedání, podle dohodnuté ceny

 

č. 06/04/2011

ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – el. přípojka NN na pozemku p.č. 2322/2 k novostavbě

 

č. 07/04/2011

ZO schvaluje závěrečný účet obce Poteč za rok 2010 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Součástí Závěrečného účtu je Rozbor hospodaření obce Poteč za rok 2010, Hodnotící zpráva, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace MŠ za rok 2010, Výkaz Fin 2-12 M – výkaz plnění rozpočtu obce Poteč za rok 2010, Rozvaha, Přezkoumání hospodaření obce Poteč za rok 2010 bez výhrad. Zisk MŠ ve výši 421,- Kč bude ponechán v rozpočtu Mateřské školy Poteč v rezervním fondu

 

č. 08/04/2011

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 01/2011. Rozpočtové příjmy i výdaje se zvyšují o 287 tisíc korun

 

č. 09/04/2011

ZO schvaluje Program obnovy obce na rok 2010-2014 i s přidáním tří bodů

 

č. 10/04/2011

ZO zmocňuje starostu  Josefa Manu k zastupování obce v Místní akční skupině Ploština

ZO souhlasí se zařazením do územní působnosti Mas Ploština

ZO se seznámilo se Strategickým plánem Leader Místní akční skupiny Ploština pro období 2007-2013

 

 

č. 11/04/2011

ZO bere na vědomí připomínky k územnímu plánu včetně cyklostezky

 

č. 12/04/2011

ZO bere na vědomí informace ohledně stavby Odkanalizování obce Poteč

 

č. 13/04/2011

ZO schvaluje, že výběrovou komisi pro výběr dodavatelů na veřejné zakázky obce budou vždy tvořit – členové rady obce + předsedové finančního a kontrolního výboru

 

č. 14/04/2011

ZO schvaluje, aby na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace jezdil vždy starosta Josef Mana