USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 6. ZASEDÁNÍ  DNE  21.10.2011

 

 

č. 01/06/2011:

ZO schvaluje výměnu části obecního pozemku p.č. 2347/3 o výměře asi 120 m2 za pozemky p.č. 191/17, 2347/59 a 652/2 o výměře celkem 152 m2. Rozdíl bude doplacen za cenu 50,-Kč/m2, Geometrický plán připraví na své náklady Slánští, obec připraví směnnou smlouvu a zápis do KÚ.

č. 02/06/2011 :

ZO schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2355/27 o výměře 90 m2 a výměnu části obecního pozemku p.č. 2355/27 a 1202/3 o výměře 204 m2 za část pozemků p.č. 2355/48 a 1202/1 dle geometrického plánu, rozdíl bude doplacen za cenu 50,- Kč/m2.

č. 03/06/2011 :

ZO schvaluje záměr uskutečnění geometrického plánu nad drahou kolem požární jamy

č. 04/06/2011 :

ZO schvaluje podepsání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.On Distribuce, a.s. na obecní pozemky p.č. 643/4 a 644/6 na uložení kabelu NN k novostavbě Hořáků.

č. 05/06/2011 :

ZO schvaluje :

a)      Předložení žádosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelem realizace projektu Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, jehož cíle jsou v souladu s platným Programem hospodářského a sociálního rozvoje obce.

b)       Zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o NFP (nevratný finanční příspěvek).

c)      Financování projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných výdajů na projekt t.t. ve výši 1.203,70 EUR.

č. 06/06/2011 :

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 , kdy příjmy i výdaje se zvyšují o 773 tisíc korun.

č. 07/06/2011 :

ZO schvaluje přípravu rozpočtového provizoria na příští rok, rozpočet se bude schvalovat až v únoru 2012.

č. 08/06/2011 :

ZO schvaluje podat žádost v programu SZIF CZ-I.1.2.3.Lesnická infrastruktura o dotace pro opravu lesní cesty Svážnice s účastí obce 10%.

č. 09/06/2011 :

ZO schvaluje výběrovou komisi ve složení Rada obce + předsedové výborů + Ing. Stanislav Chovanec.