USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 11.5.2012

 

 

 

č. 01/09/2012

ZO schvaluje odkoupení dřevěnice č.p. 63 s přilehlými pozemky o výměře 402 m2  celkem     za cenu 70.000,- Kč

 

č. 02/09/2012

ZO schvaluje odkoupení pozemku na Podlání p.č. 229 o výměře 43 m2 za 50,- Kč/m2

 

č. 03/09/2012

ZO schvaluje odkoupení pozemků na Svážnici p.č.  4333/4, 4333/5, 4333/6, 4450/2 a 4451/11 v k.ú. Valašské Klobouky, o výměře celkem 2.457 m2 za 10,- Kč/m2.

 

č. 04/09/2012

ZO odkládá rozhodnutí o koupi pozemků na Podlání p.č. 212/1 a 212/2 na pozdější dobu.

 

č. 05/09/2012

ZO schvaluje odepsat pohledávku za dřevo ve výši 4.257 Kč z roku 2004 – Hučík

 

č. 06/09/2012

ZO schvaluje odepsat pohledávku za poplatky ze psa ve výši 1.140 Kč v letech 1998 – 2010 – Masař

 

č. 07/09/2012

ZO schvaluje závěrečný účet obce Poteč za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Součástí Závěrečného účtu je Rozbor hospodaření obce Poteč za rok 2011, Hodnotící zpráva, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace MŠ za rok 2011, Výkaz Fin 2-12 M – výkaz plnění rozpočtu obce Poteč za rok 2011, Rozvaha, Přezkoumání hospodaření obce Poteč za rok 2011 bez výhrad. Zisk MŠ ve výši 167,69,- Kč bude ponechán v rozpočtu Mateřské školy Poteč v rezervním fondu.

 

č. 08/09/2012

ZO schvaluje upřesnění znění Statutu sociálního fondu obce Poteč

 

č. 09/09/2012

ZO bere na vědomí informace o investičních akcích v obci