USNESENÍ  ZE 4. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE 22.5.2015

 

 

č. 01/04/2015

ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva  č.j. UZSVM/BZL/1253/2015-BZLM.

Obec Poteč schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků pozemková parcela č. 684/10 a 689/12 v k.ú. Poteč, obec Poteč, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Poteč, včetně souhlasu obce s podmínkami uvedenými v Čl. IV. smlouvy a se zřízením věcného práva dle Čl. V. smlouvy.

 

č. 02/04/2015

ZO schvaluje ńákup a výměnu pozemků pod cyklostezkou.

 

č. 03/04/2015

ZO schvaluje prodej a výměnu pozemků ke Staré škole.

 

č. 04/04/2015

ZO schvaluje výměnu pozemků s ŘSD kolem silnice I/57.

 

č. 05/04/2015

ZO schvaluje záměr prodeje nebo výměny pozemků p.č. 978/1 , 2349/5 a 650/2.

 

č. 06/04/2015

ZO schvaluje účetní závěrku obce Poteč k 31.12.2014.

ZO schvaluje závěrečný účet obce Poteč za rok 2014. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.

 

č. 07/04/2015

ZO schvaluje hospodaření  Mateřské školy Poteč příspěvkové organizace a schvaluje převod výsledku hospodaření ve výši 2.659 Kč do rezervního fondu MŠ.

 

č. 08/04/2015

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvy dle schváleného rozpočtu a pověřuje starostu smlouvy podepsat.

 

č. 09/04/2015

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 – květen 2015, příjmy i výdaje ve výši 71.000,- Kč

 

č. 10/04/2015

ZO ponechává odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce ve stávající výši, beze změny.