USNESENÍ Z  6. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE 16.10.2015

 

č.01/06/2015

ZO pověřuje starostu do příštího zasedání zjistit výši částky pro pojištění členů zastupitelstva

 

č. 02/06/2015

ZO schvaluje prodej obecních pozemků p.č. 650/2, 978/1 a 2349/5 všem čtyřem rodinám za cenu 100 Kč/m2, žadatelé nechají vypracovat geometrický plán a připraví smlouvu.

 

č. 03/06/2015

ZO neschvaluje 50 % slevu na pozemky pro žadatele pana Miroslava Tvarůžka a pro Josefa Válka a Olgu Chalupovou.

 

č. 04/06/2015

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu s MAS Ploština o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poteč na nákup 120 ks kompostérů a 1 ks štěpkovače a smlouvu o výpůjčce k uvedené akci a pověřuje starostu smlouvy podepsat.

 

č. 05/06/2015

ZO bere na vědomí Smlouvu o věcném břemenu na p.č. 1238 –Stavební úpravy vedení VN89 Střelná – Val. Klobouky pro E.ON a Smlouvu o věcném břemenu na p.č. 2322/2 a 2322/9 na inženýrské sítě pro novostavbu Liškových.

 

č. 06/06/2015

ZO schvaluje  vratku za kanalizaci ve výši 567.000 Kč. Odpovědnost za dodržení termínu kolaudace nelze určit.

 

č. 07/06/2015

ZO schvaluje zrušení stanov Sdružení obcí mikroregionu Jžní Valašsko z 23.11.1999 a schvaluje nové stanovy Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko ve znění schváleném valnou hromadou Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko usnesením č. 2/15/2015 ze dne 29.6.2015.

 

č. 08/06/2015

ZO schvaluje dle § 44 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořízení změny Územního plánu Poteč, v následujícím rozsahu :

-změna části pozemku p.č. 480 k.ú. Poteč z plochy technické infrastruktury – energetika (index plochy TE) na plochy smíšené bytné vesnické (index plochy SO.3)

- souhlasí se zmenšením koridoru technické infrastruktury – energetika, který zasahuje pozemek p.č. 480 k.ú. Poteč

- souhlasí, že úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu bude hrazena Obcí Poteč

 

č. 09/06/2015

ZO schvaluje dle § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny Územního plánu Poteč v následujícím rozsahu:

- změnu na pozemcích p.č. 2064/1, 2064/2, 2064/3 a 2076/1 z plochy zemědělské na plochu pro bydlení

- souhlasí, že úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu bude hrazena Obcí Poteč

 

č. 10/06/2015

ZO schvaluje dle § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu přípustné činnosti ploch přírodních tak, aby bylo možno v této ploše umísťovat stavby a zařízení sloužící pro zemědělství a lesnictví.

- změna na pozemku p.č. 1663/1 k.ú. Poteč z plochy přírodní na plochu pro lesní a zemědělské využití

- souhlasí, že úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu bude hrazena Obcí Poteč

 

č. 11/06/2015

ZO schvaluje dle § 44 písm c) a d) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny Územního plánu Poteč, v následujícím rozsahu :

- změna části pozemku p.č. 1324 k.ú. Poteč z plochy zemědělské (index plochy Z) na plochu pro zemědělskou výrobu (index plochy VZ)

- souhlasí, že úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu bude hrazena Obcí Poteč.

 

č. 12/06/2015

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2015, příjmy i výdaje se zvyšují o 714 tisíc korun.

 

č. 13/06/2015

ZO bere na vědomí vyúčtování obecních akcí a pro příští rok předpokládá stejné akce

 

č. 14/06/2015

ZO souhlasí s projektem na dotace pro rekonstrukci cesty svážnice

 

č. 15/06/2015

ZO souhlasí s postupem rekonstrukce a stavby dětského hřiště