USNESENÍ  Z  8. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE 4.3.2016

 

č. 01/08/2016

ZO schvaluje výměnu části obecních pozemků p.č. 971/2, p.č. 998 a p.č. 1022/1 o výměře 295 m2 za pozemky p.č. 2347/66 + p.č. Dělanovec

 

č. 02/08/2016

ZO schvaluje záměr prodeje nebo výměny obecních pozemků p.č. 92/1 a p.č. 92/2 o výměře 46 m2.

 

č. 03/08/2016

ZO schvaluje Smlouvu z zřízení věcného břemene s E.On – stavba Střelná-Valašské Klobouky a pověřuje starostu tuto smlouvu podepsat.

 

č. 04/08/2016

ZO bere na vědomí návrh na možné výkupní ceny pozemků pro cyklostezku, po jednání s vlastníky se k této problematice vrátí.

 

č. 05/08/2016

ZO bere na vědomí návrh nové pojistné smlouvy a požaduje vysvětlení návrhu a srovnání cen s konkurenčními pojišťovnami.

 

č. 06/08/2016

ZO schvaluje rozpočet MŠ Poteč na rok 2016, kdy příjmy i výdaje jsou ve výši 1.984 tis. Kč, schvaluje zisk z roku 2015 ve výši 41,08 Kč převést do rezervního fondu MŠ a bere na vědomí zprávu o činnosti MŠ Poteč v loňském roce.

 

č. 07/08/2016

ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Poteč do roku 2020.

 

č. 08/08/2016

ZO schvaluje rozpočet obce Poteč na rok 2016, příjmy i výdaje jsou ve výši 14.733 tisíc korun.

 

č. 09/08/2016

ZO souhlasí s podporou obcí Tichov a Drnovice, kteří chtějí zařadit komunikaci Drnovice – Tichov do krajské dopravní sítě..

 

č. 10/08/2016

Zastupitelstvo obce Poteč na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH zadané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce lesní cesty "Potečská" a "Študlovská"“  a pověřuje  starostu obce k  podpisu  smlouvy o dílo s vybraným uchazečem EUROVIA CS, a.s. V souladu s nabídkou uchazeče.