USNESENÍ  Z  9.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE  DNE 27.5.2016

 

č. 01/09/2016

ZO schvaluje výměnu obecního pozemku p.č. 1780/2 ostatní plocha o výměře asi 200 m2 za část pozemku p.č. 1780/11 také o výměře 200 m2 kolem chaty ev. č. 5.

č. 02/09/2016

ZO schvaluje nákup pozemků pod chodníkem na fotbalovém hřišti – část p.č. 651/1 o výměře 161 m2 a část p.č. 641/7 o výměře 3 m2, oddělené geometrickým plánem ,za cenu 100,- Kč/m2.

č. 03/09/2016

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – zemní kabel NN pro dům č.p. 86 a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

č. 04/09/2016

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – zemní kabel NN pro novostavbu Liška a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

č. 05/09/2016

ZO schvaluje dle § 6 odst. 5 písm. b) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Poteč, za uplynulé období 01/2013 – 01/2016, včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu.

č. 06/09/2016

ZO schvaluje účetní závěrku obce Poteč k 31.12.2015

ZO schvaluje závěrečný účet obce Poteč za rok 2015. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.

č. 07/09/2016

ZO schvaluje hospodaření  Mateřské školy Poteč příspěvkové organizace a schvaluje převod výsledku hospodaření ve výši 41,- Kč do rezervního fondu MŠ.

č. 08/09/2016

ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s TJ Družstevník Poteč na 95.000,- Kč a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

č. 09/09/2016

ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s ČČK Poteč na kácení máje 3.000,- Kč a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

č. 10/09/2016

ZO schvaluje zrušení sociálního fondu obce Poteč, zůstatek bude převeden na účet obce Poteč.

č. 11/09/2016

ZO schvaluje Závěrečný účet za rok 2015 a rozpočet na rok 2016 pro Mikroregion Jižní Valašsko.

č. 12/09/2016

ZO schvaluje aktualizovaný Plán obnovy venkova obce Poteč.

č. 13/09/2016

ZO bere na vědomí aktuální informace o investicích obce.