USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POTEČ Z 15.12.2012

 

č. 01/13/2012

OZ schvaluje výměnu a prodej  obecních pozemků p.č. 1406/2 – orná půda o výměře 3.394 m2 a p.č. 1412/4 – lesní pozemek o výměře 210 m2 na Přesekách a část p.č. 1125/10 o výměře 21 m2 a p.č. 2332/1 o výměře 84 m2 na Bráně za část pozemků p.č. 1529/1 o výměře 412 m2 na Bráně.

č. 02/13/2012

OZ schvaluje výměnu části obecního pozemku p.č. 2354/3 o výměře 83 m2 )nová p.č. 2354/5 dle GP) před domem č.p. 85 za pozemky pod komunikacemi část p.č. 177/1 a 177/2 (nová p.č. 177/3, 177/4 dle GP) v Záhumení, a p.č. 2322/5, 191/4, 2347/56 na Podlání s celkovou výměrou 136 m2 s doplatkem 50 Kč/m2.

č. 03/13/2012

ZO schvaluje záměr prodat část obecního pozemku p.č. 2349/7 Manom a Psotom.

č. 04/13/2012

ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 231/1 a 231/2 na Podlání.

č. 05/13/2012

ZO schvaluje odkoupení domu č.p. 174 s přilehlými nemovitostmi.

č. 06/13/2012

ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s JMP Net, s.r.o. a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

č. 07/13/2012

ZO

konstatuje ověření

ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Poteč není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

rozhodlo

v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy

vydává

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 S., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy – Územní plán Poteč.

č. 08/13/2012

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 – prosinec 2012. Celkové příjmy i výdaje zůstávají stejné, změny se týkají jen paragrafů.

č. 09/13/2012

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2013 , příjmy i výdaje ve výši 1.900 tisíc korun.

č. 10/13/2012

ZO schvaluje plán financování obnovy vodovodu a kanalizace.