USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  ZE 14.6.2013

 

 

č. 01/15/2013 :

ZO schvaluje směnu a prodej části obecního pozemku p.č. 2349/7 za 50,- Kč/m2.

 

č. 02/15/2013 :

ZO schvaluje pokračování v hospodářské činnosti bez omezení na lesních pozemcích p.č.

1780/1, 1780/4, 1780/7, 1780/8, 1716 a 1717.

 

č. 03/15/2013 :

ZO schvaluje Smlouvu se Zlínským krajem na dotaci 235 tisíc korun na rekonstrukci chodníku Podlání a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

 

č. 04/15/2013 :

ZO schvaluje odkoupení staveních úprav ve staré škole č.p. 251 za 50% nákladů, tj. 50.000,- Kč.

 

č. 05/15/2013 :

ZO pověřuje starostu Josefa Manu k zastupování na valných hromadách VaK Zlín.

 

 č. 06/15/2013 :

ZO schvaluje nákup p.č. 107 a p.č. 108/1 o výměře 206 m2 za cenu 50,- Kč/m2.

 

č. 07/15/2013.

ZO schvaluje odkoupení a směnu pozemků pro realizaci cesty nad hřištěm za cenu 100,- Kč/m2.

 

č. 08/15/2013 :

ZO schvaluje nákup pozemků pod cestou Svážnice za 10 Kč/m2.

 

č. 09/15/2013 :

ZO schvaluje závěrečný účet obce Poteč za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Součástí Závěrečného účtu je Rozbor hospodaření obce Poteč za rok 2012, Hodnotící zpráva, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace MŠ Poteč za rok 2012, Výkaz Fin-12 M – výkaz o plnění rozpočtu obce Poteč za rok 2012, Rozvaha, Přezkoumání hospodaření obce Poteč za rok 2012 bez výhrad. Zisk MŠ ve výši 480,31 Kč bude ponechán v rozpočtu Mateřské školy Poteč v rezervním fondu.

 

č. 10/15/2013 :

ZO bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Jižní Valašsko.

 

č. 11/15/2013

ZO bere na vědomí aktuální stavební akce v obci.