USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 21.12.2013

 

 

 

č. 01/18/2013:

ZO schvaluje dodatek smlouvy s VaK Zlín a pověřuje starostu smlouvu podepsat

 

č. 02/18/2013 :

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2014, příjmy i výdaje ve výši 1.900 tisíc Kč.

 

č. 03/18/2013 :

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2014, příjmy i výdaje ve výši 1.900 tisíc Kč.

 

č. 04/18/2013 :

ZO bere na vědomí informace o investičních akcích obce a pověřuje starostu podpisem dokumentů potřebných ke kolaudaci kanalizace.