USNESENÍ ZE 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POTEČ DNE 19.12.2014

 

č. 01/02/2014

ZO schvaluje Program zasedání zastupitelstva  i s doplněním jednoho bodu..

 

č. 02/02/2014

ZO schvaluje prodej a výměnu části obecního pozemku p.č. 2356/1 za cenu 50 Kč/m2 ke staré škole

 

č. 03/02/2014

ZO schvaluje zvýšení ceny za prodej a nákup pozemků v intravilánu obce od roku 2015 na 100 Kč/m2 .

 

č. 04/02/2014

ZO schvaluje prodej části obecního pozemku 2347/3 a 2347/36 ostatní plocha o výměře 119 m2,  pouze za předpokladu, že smlouvu podepíší další tři vlastníci.

 

č. 05/02/2014

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2, kdy příjmy i výdaje se zvyšují o 460 tisíc korun.

 

č. 06/02/2014

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2015 příjmy i výdaje ve výši 2000 tis. korun.

 

č. 07/02/2014

ZO ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/97 – k zabezpečení veřejného pořádku a čistoty obce

 

č. 08/02/2014

ZO ruší obecně závaznou vyhlášku obce Poteč č. 1/2003 o místním poplatku ze psů.

 

č. 09/02/2014

ZO schvaluje starostu Josefa Manu za zastupitele pro územní plánování.

 

č. 10/02/2014

ZO schvaluje dalšího člena do kulturního výboru pana Stanislava Nováka.

 

č. 11/02/2014

ZO schvaluje navýšení peněžních darů obyvatelstvu při narození dítěte 3000 Kč, pastelkovné 2000 Kč, jubilanti 70,75,80 a další 1000 Kč.