USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 20.  ZASEDÁNÍ  DNE  6.6.2014

 

 

č. 01/20/2014

ZO neschvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2347/80 manželům Unarovým.

č. 02/20/2014

ZO schvaluje výměny a prodej části obecního pozemku p.č. 2356/1 (cesta ke staré škole). Směnu pozemku s Josefem Krahulíkem a s manžely Řemeslníčkovými, prodej Lubomíru a Vojtěchu Slánským, prodej Ludmile Šeré a nákup od manželů Zacharových podle zveřejněného záměru, cena 50,- Kč/m2.

č. 03/20/2014

ZO neschvaluje smlouvu o pachtu a provozování kanalizace s MOV Olomouc.

č. 04/20/2014

ZO schvaluje závěrečný účet obce Poteč za rok 2013 ,účetní závěrku obce Poteč k 31.12.2013 a účetní závěrku MŠ Poteč k 31.12.2013. ZO souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Součástí Závěrečného účtu je Rozbor hospodaření obce Poteč za rok 2013, Hodnotící zpráva, Výkaz zisku a ztráty, výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace MŠ Poteč za rok 2013, Výkaz Fin – 12 M – výkaz o plnění rozpočtu obce Poteč za rok 2013, Rozvaha, Přezkoumání hospodaření obce Poteč za rok 2013 bez výhrad. Zisk MŠ ve výši 2.273 Kč bude ponechán v rozpočtu Mateřské školy Poteč v rezervním fondu.

Součástí účetní závěrky je Rozvaha k 31.12.2013 ( OÚ + MŠ), Výkaz zisku a ztráty za rok 2013 (OÚ + MŠ), Příloha k 31.12.2013 (OÚ + MŠ), Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 a Inventarizační zpráva za rok 2013 (OÚ + MŠ). O schválení účetní závěrky je vypracován samostatný  protokol nad rámec usnesení zastupitelstva.

ZO schvaluje závěrečný účet Mikroregionu Jižní Valašsko a závěrečný účet MAS Ploštiny.

č. 05/20/2014

ZO nedoporučuje žádost Jany Cahlové o změnu územního plánu k dalšímu jednání a žádost Josefa Masaře o změnu územního plánu doporučuje k dalšímu jednání.

č. 06/20/2014

ZO schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 o místním poplatku ze psů k 31.12.2014 bez náhrady.

č. 07/20/2014

ZO schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/97 k zabezpečení veřejného pořádku a čistoty obce, ukládající povinnosti majitelům psů a domácích zvířat s okamžitou platností bez náhrady.

č. 08/20/2014

ZO schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/99 Vyhlášky obce Poteč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem s okamžitou platností bez náhrady.

č. 09/20/2014

ZO schvaluje zrušení pohledávky z roku 2011 ve výši 224 Kč za nájem obecní půdy.

č. 10/20/2014

ZO schvaluje na následující období jako přísedící u Okresního soudu ve Zlíně pani Annu Beňovou a Mgr. Ludmilu Jakůbkovou.

č. 11/20/2014

ZO pověřuje starostu Josefa Manu k zastupování  na valných hromadách VaK Zlín.

č. 12/20/2014

ZO schvaluje příspěvek pro Mas Ploština na rok 2014 ve výši stávajících 1000 Kč

č. 13/20/2014

ZO schvaluje pro příští volební období 15 členů zastupitelstva obce Poteč