USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ  Z 22. ZASEDÁNÍ  DNE  3.10.2014

 

 

 

č. 01/22/2014 :

ZO schvaluje smlouvu o pachtu a provozování kanalizace  s Moravskou vodárenskou  a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

 

 

č. 02/22/2014 :

ZO schvaluje zařazení správního území naší obce do územní působnosti integrované strategie území MAS Ploština na období 2014-2020.

 

 

č. 03/22/2014 :

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1, kdy příjmy i výdaje se zvýší o 1.064 tisíc korun.

 

 

č. 04/22/2014 :

ZO bere na vědomí Výroční zprávu obce Poteč za období 2010-2014.

 

 

č. 05/22//2014 :

ZO schvaluje proplacení 20 dnů nevyčerpané dovolené za minulý rok starostovi Josefu Manovi.