Obec Poteč - vyhláška č. 1/99

 

 

Vyhlášky obce Poteč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

Zastupitelstvo obce se usneslo dne 11. června 1999 vydat podle § 16 odstavce 1 písmena r) zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, a podle § 9 odstavce 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhlášku"):

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

 

Působnost obecně závazné vyhlášky

 

(1) Vyhláška stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem pro všechny fyzické osoby trvale nebo přechodně pobývající na území obce s výjimkou původců odpadů, kteří prokáží, že odpad, který produkují, sami využili, nebo sami zneškodnili (§ 2 odst. 12 zák. č. 125/1997 Sb.)

(2) Původci odpadu podle zvláštního právního předpisu (§ 2 odst. 12 zák. č. 125/1997 Sb.), kteří produkují odpad podobný domovnímu odpadu, mohou na základě dohody s obecním úřadem využít systém stanovený touto vyhláškou.

 

 

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

 

Článek 2

 

Odděleně shromažďované složky komunálního odpadu

 

(1) Za komunální odpad ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 125/1991 Sb., o odpadech, se považují podle vyhlášky MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další skupiny odpadů následující  druhy odpadu :                                        - Domovní odpad (odpad z domácnosti a z činnosti spojené s úklidem obytných budov)

               - Objemový odpad ( domovní odpad a odpad podobný, který nelze odložit do popelových nádob 110 l)     

               - Využitelné složky komunálního odpadu (druhy odpadu získané odděleným sběrem nebo tříděním a lze je využít)

                   - Nebezpečné složky komunálního odpadu (Olej, tuk, barva, lepidlo, pryskyřice, rozpouštědlo, kyselina, hydroxid, odmašťovací prvky, fotochemie, léky, pesticidy, galvanické články elektrické, zářivky, odpad s obsahem rtuti a chlorfluorovodíků)               - Uliční smetky (Uliční smetky, odpad s tržišť, ostatní nekompostovatelný odpad)

               - Odpad ze zeleně (Kompostovatelný odpad biologického původu)   

               - Obalový odpad (Použité obaly)                                

               - Směsný odpad (Odpad po oddělení využitelných a nebezpečných složek, nebo odpad z něhož tyto složky nebyly odděleny)

(2) V obci se odděleně  sbírají tyto využitelné druhy odpadu :

-  sklo

               -   kovový odpad

(3)  V obci se odděleně  sbírají tyto druhy nebezpečného odpadu : Olej, tuk, barva, lepidlo, pryskyřice, rozpouštědlo, kyselina, hydroxid, odmašťovací prvky, fotochemie, pesticidy, galvanické články elektrické suché i mokré, zářivky, odpad s obsahem rtuti a chlorfluorovodíků.

Článek 3

 

Sběr a svoz komunálního odpadu

 

(1) Druhy odpadu uvedené v čl. 2 s výjimkou nebezpečného odpadu se odděleně odkládají do příslušných sběrných nádob umístěných na veřejných prostranstvích a pozemcích vlastníků nemovitostí .

 

(2) Sběrné nádoby 110 l jsou majetkem vlastníka nemovitosti, velkoobjemové kontejnery jsou ve vlastnictví obce, ostatní sběrné nádoby jsou ve vlastnictví oprávněných osob.

                                                              

(3) Svoz všech druhů komunálního odpadu se provádí podle harmonogramu sestaveného oprávněnou osobou a schváleného obcí. Harmonogram svozu je zveřejňován obvyklým způsobem a je k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

(4) Nebezpečný odpad se sbírá jednorázově oprávněnou firmou. O termínu sběru informuje obecní úřad  obvyklým způsobem.

 

Článek 4

 

Povinnosti fyzických osob

(1) Fyzické osoby jsou povinny :

a) odděleně shromažďovat druhy odpadů uvedené v článku 2 této vyhlášky,                                                       

b) odkládat odděleně shromážděné druhy odpadů do sběrných nádob k tomu účelu určených,

c) udržovat čistotu v okolí sběrných nádob,                                                                                                        

d) přikládat svozovou známku na sběrné nádoby určené k odvozu,                                                                    

e) prokázat příslušnému orgánu obce, jak využívá nebo zneškodňuje odpad, který produkuje,                            

f)  zajistit udržování čistoty veřejného prostranství přilehlého k nemovitosti ve svém vlastnictví nebo správě.

 

(2) Zakazuje se :                                                                                                                                                 

a)  odkládání odpadu mimo místa k tomu určená,                                                                                                  

b) používání sběrných nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu odpadu,

c) spalování odpadů na veřejném prostranství.

Článek 5

 

Povinnosti oprávněných osob

(1) Oprávněná osoba je povinna :                                                                                                                        

a) zřetelně označit sběrné nádoby, pro jaký druh odpadu jsou určeny,                                                                

b) nakládat s odpadem tak, aby nedošlo ke znečištění sběrného místa a veřejných prostranství; dojde-li k němu je povinna toto znečištění okamžitě odstranit,

c) dodržovat smluvní harmonogram odvozu,                                                                                                     

d) na výzvu příslušného orgánu obce provést mimořádný svoz za účelem odstranění havarijního, nebo nepředvídatelného výskytu odpadu,                                                                                                                    

e) vrátit sběrné nádoby po vyprázdnění na sběrné místo.

 

Článek 6

 

Nakládání se stavebním odpadem

(1) Každý, kdo produkuje odpad je povinen :                                                                                                      

a) oddělovat ze stavebního odpadu nebezpečné odpady ve smyslu Katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP č. 337/1997 Sb.,                                                                                                                                                     

b) s odděleně shromážděnými nebezpečnými odpady dále nakládat dle vyhlášky MŽP č. 338/1997 Sb.,

c) stavební odpad uložit na místo určené oprávněnou osobou obce.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 7

 

Sankce

Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje podle obecních právních předpisů (§ 39 odst. 5 písm. b) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, § 48-51 zákona č.367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, apod).

 

 

Článek 9

 

Platnost obecní vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8.1999.

 

 

starosta  - Josef Mana  v.r.                                                                                                                           zástupce starosty-Zdeněk Tvarůžek v.r.

 

vyvěšeno : 1.7.1999

sňato : 20.9.1999