OBEC    POTEČ

 

 


Poteč č.12

766 01 Val. Klobouky

okr.  Zlín

www.potec.cz                                                                                                    

Dne: 20.12.2012

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍHO PLÁNU POTEČ

 č. 01/2012

Zastupitelstvo obce Poteč v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

 

oznamuje,

 

                        že na svém zasedání dne 15. prosince 2012 usnesením č.07/13/2012,

jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití  ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu §§ 171 až 174 správní řád a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobem evidence územně plánovací činnosti

 

vydalo

opatření obecné povahy Územního plánu Poteč.

 

Územní plán Poteč řeší celé katastrální území Poteč.

 

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy Územního plánu Poteč účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce pořizovatele (MěÚ Valašské Klobouky) a Obecního úřadu Poteč.

 

V souladu s ust. § 20 odst. 1 stavebního zákona se za den vyvěšení považuje den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději.

 

Do opatření obecné povahy Územního plánu Poteč jeho odůvodnění a dokladové dokumentace, může každý dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s ust. § 165 stavebního zákona, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

 

Do opatření obecné povahy Územního plánu Poteč je dále možno nahlédnout v listinné na MěÚ Valašské Klobouky stavební odboru, oddělení regionálního rozvoje a územního, adresou Masarykovo náměstí 275, I. patro dveře č. 211 a na internetové adrese:

http://www.valasskeklobouky.cz/uzemni-plan-potec/d-450751/p1=24769

 

tel./fax : 577321709    email : mana@potec.cz            bankovní spojení : KB Zlín 12620661/0100            IČO : 00568694

 

(internetové stránky města Valašské Klobouky/městský úřad/odbory městského úřadu/odbor stavební/dokumenty oddělení regionálního rozvoje/ÚP dokumentace k projednání/ ÚP Poteč).

 

Územní plán Poteč opatřený záznamem o účinnosti bude poskytnut obci Poteč, stavebnímu úřadu Městského úřadu Valašské Klobouky, úřadu územního plánování MěÚ Valašské Klobouky a  Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Josef Mana

starosta obce

 

 

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena 15 dní na úřední desce Obecního úřadu Poteč a Městského úřadu Valašské Klobouky a zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

 

 

Vyvěšeno dne: ……20.12.2012…………………….

 

 

Sejmuto dne:   ………………………….

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………..

Vyvěšení a sejmutí provedl (razítko, podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel./fax : 577321709    email : mana@potec.cz            bankovní spojení : KB Zlín 12620661/0100            IČO : 00568694